“วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด รู้แต่ไม่ลอง”

     เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมให้ความรู้ “พิษภัยจากยาเสพติด เด็กเทคโนภาคฯ ต้องรู้ แต่ไม่ลอง” ภายใต้โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณโสภิดา ดาวสดใส พยาบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลธัญรักษ์ ขอนแก่น โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทความร้ายแรงของยาเสพติด ผลกระทบของยาเสพติดที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เสพ ผู้ขาย และผลกระทบต่อสังคม รวมไปถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา และวิธีการหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงด้านการมีส่วนร่วมด้านยาเสพติด เพื่อสร้างแกนนำด้านการร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้แก่นักศึกษาในระดับ ปวช.ปีที่ 1 และ ปวส.ปีที่ 1 ซึ่งการอบรมได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมประภากร 2 อาคาร 8B ชั้น 5

“ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งในการอบรม”