โครงการ “แสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

| ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้นำตัวแทนนักศึกษาโครงการ “แสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เข้าอบรมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน 

โดยพิธีเปิดโครงการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมใจ คงคาชาติ ตัวแทนคณะผู้บริหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ตลอดระยะเวลาในการอบรมปฏิบัติธรรมทั้ง 3 วันของนักเรียน นักศึกษา ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากตัวแทนคณะอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยฯ และนักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมดูแลผู้ปฏิบัติในครั้งนี้ รวมถึงได้มีตัวแทนคณะอาจารย์และศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยือนผู้ปฏิบัติธรรมตลอดการอบรมปฏิบัติธรรมอีกด้วย

นักเรียน นักศึกษาโครงการ “แสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน” มีความตั้งใจ และตั้งมั่นในการฝึกฝนและฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี รวมถึงยังมีจิตอาสา สามารถพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เป็นมนุษยืที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักพุทธศาสนาเข้าร่วมได้อย่างมีความสุข

คลังภาพส่วนหนึ่งในบรรยากาศ การเข้าค่ายแสงธรรมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563