วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

 

หลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัครมีอะไรบ้าง?

หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาคปกติ/ระบบทวิภาคี (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)

– ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ,มัธยมศึกษาปีที่ 3 กศน. และเทียบเท่า (กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตรเทียบเท่า)
– ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 6 กศน. ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเทียบเท่า (กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรเทียบเท่า)

หลักสูตรสำหรับคนทำงาน ภาคบ่าย (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

– ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 6 กศน. ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเทียบเท่า (กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรเทียบเท่า)

2.มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถสมัครเรียนได้เลย ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ใช้ใบรับรองจากสถานที่ทำงานยื่นประกอบการสมัคร

 

 

สาขาวิชาที่เปิดสอนมีอะไรบ้าง?

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ภาคปกติ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ภาคปกติ/ระบบทวิภาคี และ ภาคบ่าย

  สาขาวิชาช่างยนต์ (ชย.)

  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ชย.)

  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (ชฟ.)

  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (ชฟ.)

  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ชส.)

  สาขาวิชาโยธา (ชธ.)
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ชก.)   สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ทผ.)

  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.)

  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.)

  สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ทค.)

  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทค.)

  สาขาวิชาช่างสำรวจ (ชร.)ปิดรับสมัครแล้ว   สาขาวิชาสำรวจ (ชร.)ปิดรับสมัครแล้ว

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ภาคปกติ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ภาคปกติ/ระบบทวิภาคี และ ภาคบ่าย

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (คฟ.)

  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก (ดฟ.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.) และบริหารธุรกิจ (ปวส.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ภาคปกติ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ภาคปกติ/ระบบทวิภาคี และ ภาคบ่าย

  สาขาวิชาการบัญชี (บช.)

  สาขาวิชาการบัญชี (บช.)

  สาขาวิชาการตลาด (บต.)

  สาขาวิชาการตลาด (บต.)

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คธ.)

  สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทธ.)

  สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา (ธก.)ปิดรับสมัครแล้ว

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ภาคปกติ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ภาคปกติ/ระบบทวิภาคี และ ภาคบ่าย

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.)

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทส.)

 

 

เปิดรับสมัครถึงวันไหน?

ภาคปกติ ขยายเวลารับสมัคร ถึง 31 พฤษภาคม 2564
ภาคบ่าย (หลักสูตรสำหรับคนทำงาน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

 

 

สมัครและรายงานตัวอย่างไร?

 

โควตาทุนการศึกษาและสิทธิพิเศษ (ภาคปกติ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564)

 

 

 

หมายเหตุ : เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

 

 

SOCIAL MEDIA

คลิกที่ไอคอนเพื่อไปยัง Social Media

โทร.043-222781