เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางวิทยาลัยก็ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมเสมอมาเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ในช่วงระยะแรกเริ่มจนกระทั่งไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสภายในประเทศในระยะหนึ่งที่ผ่านมา

     และในขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง คือ เริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนอีกครั้งภายในประเทศไทยและได้จัดอยู่ในระยะที่ 2 และได้มีการยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นระดับ 3 คือ ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโควิด-19

     ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีหนังสือสั่งการสถานศึกษาในเรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการติดต่อของโรคดังกล่าวโดยให้สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อประสานงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอแจ้งมาตรการการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามปรากฏในประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ๐๔๕/๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563

คลังภาพ