เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ประกาศปิดเรียนเพิ่มเติมด้วยเหตุพิเศษ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระยะที่ 2

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอแวงใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากร และผู้มาติดต่อภายในสถานศึกษา และเพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกัน ทางวิทยาลัยฯ จึงประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติมและให้จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online 100% จากเดิมคือในวันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 เพิ่มเติมระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564 โดยมีเนื้อความจากประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 047/2563 ดังรูปภาพที่ปรากฏ

 

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 047/2563