ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยอย่างแพร่หลายและรุนแรง จังหวัดขอนแก่นได้มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพิ่มมากขึ้นในหลายอำเภอ ซึ่งผู้บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา อาจจะมีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา คณะอาจารย์ และบุคลากรของทางวิทยาลัยทุกคน ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2 ในขณะนี้ อีกทั้งเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางวิทยาลัยฯ จึงได้มีประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามที่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมา โดยจะมีการประเมินสถานการณ์เพื่อเตรียมการรองรับในการบริหารจัดการในระยะต่อไป ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจึงให้นักเรียน นักศึกษา คณะอาจารย์ และบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันอย่างเคร่งครัด ตามประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 050/2563 เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ