ตามที่ วิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับโควตาทุนเรียนฟรี  ภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา  2564   ไปแล้วนั้น  บัดนี้  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาในรอบที่  1  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทางวิทยาลัยฯจึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับโควตาทุนเรียนฟรีภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา  2564  เพื่อเข้าศึกษาต่อตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารายงานตัวเพื่อมอบตัวเป็นนักศึกษาโควตาทุนเรียนฟรี  โดยเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัคร-มอบตัวตามที่ได้แจ้งไว้ในวันยื่นความประสงค์ขอรับโควตาทุนเรียนฟรีภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา  2564  หากท่านใดไม่ได้เข้ารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ขอรับทุน  ทางวิทยาลัยฯจะเรียกลำดับผู้ขอสิทธิ์ท่านอื่นเพื่อทดแทนในลำดับต่อไป  หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทั้งทาง Page วิทยาลัยฯ หรือติดต่อได้ที่  085-4657600 (อ.มงคลชัย  คงคาชาติ)

  รายชื่อผู้ได้รับโควตาทุนเรียนฟรี ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )   

ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา  2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น

สามารถ คลิ๊ก!! เพื่อตรวจสอบรายชื่อได้ ด้านล่างครับ

คลิ๊กเลย!! >>  ประกาศโควตานักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564