ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติม วันที่ 18-22 มกราคม 2564 พร้อมให้เรียนออนไลน์ 100% อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส โควิด-19

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างแพร่หลายและรุนแรงทั่วประเทศ จังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพิ่มมากขึ้นในหลายอำเภอ ซึ่งบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา อาจจะมีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร รวมถึงผู้ที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับทางวิทยาลัย ที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดโอกาสแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษต่อเนื่องจากเดิมในวันที่ 18-22 มกราคม 2564 และให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงคณะครูดำเนินการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 100% ตามรายละเอียดประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 051/2563 เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ดังภาพ