เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ประกาศ เปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ สลับสัปดาห์มาเรียน พร้อมควบคุมและป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย และในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเทคโนภาคฯ ขอนแก่นก็ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรของเทคโนภาคฯ ขอนแก่นทุกคนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และลดโอกาสแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยในช่วงที่ผ่านมาวิทยาลัยได้ประเมินสถานการณ์ตามมาตรการและประกาศจากทางจังหวัดขอนแก่น รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษอย่างต่อเนื่องและในประกาศวิทยาลัย ที่ 051/2563 เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ซึ่งได้ประกาศปิดสถานศึกษาถึง วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 นี้

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนของนักเรียน นักศึกษา และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อกับทางวิทยาลัย จึงได้มีประกาศเปิดสถานศึกษากรณพิเศษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัย ตามประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 052/2563 เรื่อง เปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ดังภาพ