จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากมาย ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปี 2564 มูลนิธิยกระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEU) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETC) จ.ขอนแก่น ยังคงเดินหน้าส่งมอบน้ำใจและกำลังใจอย่างต่อเนื่องไปยังบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดขอนแก่น

โดยปี 2563 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 5 เครื่อง มูลค่ารวม 1,580,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ในโครงการ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” ต่อมาในปี 2564 ที่จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยและในจังหวัดขอนแก่นยังมียอดสูงขึ้น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETC) จ.ขอนแก่น จึงจัดโครงการ เต็มใจแบ่งปัน ห่วงใยพี่น้องชาวขอนแก่น สู้ภัยโควิด 19” เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโครงการนี้เน้นการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับความเดือดร้อนเชิงรุก โดยดำเนินมาตรการป้องกันและฟื้นฟูชุมชนจากสถานการณ์โควิดให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งดำเนินการในวันที่ 24 เมษายน 2564 ประกอบไปด้วย

     1.“ตู้เต็มใจ” เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตามชุมชนต่างๆ บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ในด้านการบริโภค ซึ่งภายในตู้จะมีอาหารแห้ง น้ำดื่ม ไข่ และน้ำปลา  ทั้งหมด 6 ชุมชน ติดตั้งไว้จำนวน 6 จุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,  ชุมชนบ้านกอก, ชุมชนบ้านโนนทัน,   ชุมชนบ้านศิลา, ชุมชนบ้านเป็ด

2.“เชตเต็มใจ” เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย มอบให้โรงพยาบาล ภาคสนามและจังหวัดขอนแก่น ภายในกล่องประกอบด้วย น้ำดื่ม, สเปรย์แอลกอฮออล์ และหน้ากากอนามัย มอบให้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่น ,โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดขอนแก่น สาขามิตรภาพ, ศูนย์พยาบาลโคกศรี, ศูนย์พยาบาลโนนทัน, ศูนย์พยาบาลหนองวัด, ลา วิล่า  (ศูนย์กักตัวผู้ติดเชื้อ), ศูนย์พัฒนาชุมชน, ค่ายศรีพัชรินทร์, สถานีอนามัยบ้านเป็ด, และจังหวัดโดยมอบให้แก่ผู้ว่า ราชการจังหวัดขอนแก่น

3.“ถุงเต็มใจ” จำนวน 500 ชุด บรรจุหน้ากากอนามัย, สเปรย์แอลกอฮออล์, ปลากระป๋อง, มาม่า และน้ำดื่ม มอบให้แก่ประชาชนทั่วไป ชุมชนละ 50 ชุด ซึ่งบางพื้นที่เป็นเขตพื้นที่สีแดง ที่ต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านกอก, ชุมชนบ้านเป็ด, ชุมชนเทคโนภาคฯ, ชุมชนหนองแวง, ชุมชนเหล่านาดี, ชุมชนบ้านคำไฮ้, ชุมชนบ้านโจด, ชุมชนศรีจันทร์, ชุมชนบ้านศรีจันทร์, ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

 4.“มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาล จำนวน 100,000 บาท”  เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการสร้างห้องความดันลบแก่ผู้ป่วย โดยมีแพทย์หญิงนาตยา มิลล์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ

     ทั้งนี้ เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยดำเนินมาตรการป้องกันและฟื้นฟูชุมชนจากสถานการณ์โควิดให้ทันต่อสถานการณ์ กระทั่งทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ไปได้อย่างปลอดภัยและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด “เราจะผ่านมันไปด้วยกัน”