ตารางการรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเลื่อนชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การรายงานตัวและชำค่าธรรมเนียมการศึกษาในการเลื่อนระดับชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ นักศึกษา ระดับ ปวช.1 เลื่อนชั้นขึ้น ปวช.2 ,ระดับ ปวช.2 เลื่อนชั้นขึ้น ปวช.3 ,ระดับ ปวส.1 เลื่อนชั้นขึ้น ปวส.2 ทั้งภาคปกติและภาคบ่าย ให้นักศึกษาดำเนินการรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันดังกล่าวตามที่วิทยาลัยกำหนด เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ขั้นตอนการรายงานตัวเลื่อนระดับชั้น
1.นักศึกษาติดต่อที่ห้องพัฒนาบุคลิกภาพ (ห้องหน้าวิทยาลัย) เพื่อเขียนใบรายงานตัว
2.นำใบรายงานตัวยื่นประกอบการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ฝ่ายการเงิน ตึกอำนวยการ ชั้น 2
3.นำใบรายงานตัวและใบเสร็จหลักฐานการชำระรายงานตัวจากฝ่ายการเงินกลับไปยื่นที่ห้องพัฒนาบุคลิกภาพอีกครั้ง ทางฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพจะรวบรวมหลักฐานการรายงานตัวยื่นต่อสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อเลื่อนระดับในระบบต่อไป

ทั้งนี้ทางวิทยาลัย ขอความร่วมมือ ขอให้นักศึกษาทุกคนรวมถึงผู้ที่มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัยตลอดการติดต่อภายในวิทยาลัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง/อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง หรืออยู่ในช่วงกักตัวทำให้นักศึกษาไม่สามารถเดินทาง มารายงานตัวได้ ขอให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ โดยผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านทางโทรศัพท์