เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในมาตรการคือการทำความสะอาดและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางและบริเวณจุดสัมผัสตามพื้นที่ต่างๆ ไ่ม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน พื้น ราวบันใด ตามอาคาร ตามฝ่ายหรือสำนักงานต่างๆ ของวิทยาลัย ซึ่งจะมีแม่บ้านและนักการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในทุกๆสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศคุณแม่บ้านและนักการในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในวิทยาลัย