NEU จับมือ 6 หน่วยงาน จ.ขอนแก่น

ลงนาม MOU แก้ปัญหาน้ำท่วมในชุมชนถนนบ้านกอกและบริเวณใกล้เคียง

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564

ณ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนถนนบ้านกอก ระหว่าง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ผศ.ดร.กนกอร บุญมี  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือการดำเนิน  “โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนถนนบ้านกอก” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แสดงเจตจำนงว่า ยินดีเป็นทางผ่านน้ำให้กับชุมชนถนนบ้านกอก และบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เนื่องจากน้ำในบริเวณใกล้เคียงได้ไหลมาบรรจบกันในละแวกนี้ จนเกิดเป็นน้ำรอการระบายในช่วงฤดูฝน เนื่องจากบริเวณถนนเหล่านี้เป็นที่ราบลุ่มต่ำ ในการดำเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีทีมงานอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้คำนวณปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำไหลผ่านเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย และบริเวณชุมชนถนนบ้านกอก ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาและวางแผนการบริหารจัดการอุทกภัยต่อไปได้

 ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตชุมชนถนนบ้านกอกและบริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือชุมชนในระแวกนี้ ป้องกันการสูญเสียหรือเสียหายทางด้านทรัพย์สิน หรือผู้มาสัญจรเข้ามาภายในพื้นที่ฯ และให้ขับขี่ยานพาหนะด้วยความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ถือเป็นการร่วมมือกันในการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำให้มีความสมดุลและมั่นคงอย่างยั่งยืน

ด้าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัด ขอนแก่น กล่าวว่า ชุมชนบ้านกอกเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องบูรณาการแผนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในระยะนี้ที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝนจำเป็นต้องมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา โดยชุมชนและหน่วยงานภาคีต้องมีประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อบริหารจัดการน้ำ และจัดระเบียบในด้านต่างๆ เพื่อรับมือกับมวลน้ำที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งช่วงฤดูฝนปีนี้และปีต่อๆไป  โดยที่สำนักงาน ปภ.ขอนแก่น จะสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมาทำการติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงหรือจุดที่จะต้องจัดการจราจรน้ำเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมที่จะเป็นทางผ่านของน้ำ ทำแก้มลิงเพื่อเก็บกักน้ำ และบริหารจัดการน้ำร่วมกับชุมชน ตามแผนบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในวันนี้

Credit : ภาพและเนื้้อหา จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ