เทคโนภาคฯ ขอนแก่น พร้อมเปิดสถานศึกษา ด้วยมาตรฐาน Thai STOP COVID+ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จากผลการประเมินเกณฑ์มาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโควิด สถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้คะแนนเต็ม 44 คะแนนจากการประเมิน อยู่ในระดับ สีเขียว พร้อมเปิดภาคเรียนตามปกติ ภายใต้รูปแบบมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
การรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจากการประเมิน