เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมูลนิธิยกระดับการศึกษา โดย คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

นายธีระ บัณฑรวรรณ  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ / ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ดร.กนกอร บุญมี  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดร. ธีนิดา บัณฑรวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี  พร้อมคณะผู้บริหาร  

มอบเงินเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท  

ในโครงการ บริจาคทรัพย์สินเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ซึ่งจากสถานการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กำลังแพร่ระบาดกันทั่วโลกในขณะนี้  

ได้สร้างผลกระทบให้กับเศรษฐกิจประเทศ และประชาชนในประเทศ จำนวนมาก และในปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐจะต้องรองรับผู้ป่วยทั้งที่เป็นผู้ป่วยโรคทั่วไป และโรคไวรัสโคโรนา 2019

และหลายโรงพยาบาลมีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยไม่เพียงพอ ดังนั้น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่ง ที่มีปณิธานในการให้บริการและช่วยเหลือสังคม

ได้ตระหนักถึงปัญหาและเห็นสมควรให้การช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความพร้อมของโรงพยาบาล

อันจะนำมาซึ่งการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ได้มากที่สุด

 

Credit Text : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ