ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา ภายในวิทยาลัยฯ ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ ๓๓ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ช่างยนต์ ทักษะงานบริการตรวจเช็ครถยนต์ ระดับ ปวช. ๑.นายชาญวิทย์ กองทอง

๒.นายธีระพล  คนงาม

  ๑.นายจิระศักดิ์  ดงแสง

๒.นายกิตติชัย  สุวัฒน์ศรีสกุล

เหรียญทอง
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ระดับ ปวช. ๑.นายนันทวัฒน์  โลนสาร

๒.นายพายุ  รองเมือง

เหรียญทอง
ทักษะงานซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. ๑.นายเดชนรินทร์ นาสุรีย์

๒.นายณัฐพิชัย แก้ววันนา

เหรียญทองแดง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะงานวงจรดิจิตอล ระดับ ปวช. ๑.นายภัทรพงษ์ อาจชนะศึก    ๑.นายอุดม  ลิ้มไพบูลย์

๒.นางสาวแสงเดือน  คำพิมพา

เหรียญทอง
ทักษะงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ ปวช. ๑.นางสาววิภาภรณ์  โม้แหยม เหรียญทอง
ทักษะการออกแบบวงจรดิจิตอล ระดับ ปวส. ๑.นายศรายุทธ  สีเชียงมา เหรียญทอง
ทักษะงานไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ๑.นายธนากร  ผาจวง เหรียญทอง
การบัญชี ทักษะวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. ๑.นางสาวพรไพรินทร์ อนุชน

๒.นางสาวชลธาร ศรีจันทร์

๓.นายรัฐศาสตร์ ประโลม

     ๑.นางกัลยาภัสร์ คำสอาด

๒.นางสาวลลิตา  ผายพิมพ์

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

ทักษะวิชาการบัญชีระดับ ปวส. ๑.นางสาวดารณี  สิงโสดา

 

เหรียญทองแดง

 

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทักษะการใช้โปรแกรม Ms-Word 2016 ระดับ ปวช. ๑.นางสาวญาณีศมน  เคนดา

 

     ๑.นางจิดาภา  ลีลานนท์

๒.นายพลพิริยะ  หิ้วพิมาย

เหรียญทองแดง
ทักษะการใช้โปรแกรม Ms-Word 2016 ประยุกต์ ระดับ ปวส. ๑.นางสาวณัฐนันท์  มีดินดำ เหรียญทอง

 

ทักษะการประกอบเครื่องและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ๑.นายพงศธร  หอมอินทร์ เหรียญทอง

 

การตลาด ทักษะการนำเสนอขายสินค้า ระดับ ปวช. ๑.นางสาวภัทรวดี ไชยคุณ

๒.นางสาวกนกวรรณ ศรีตรารมย์

๓.นางสาวพรปวีณ์ ไสสา

  ๑.นางผุสดี  สุตมิตร

๒.นางสาวภัชณีญา  บุ่งเสน่ห์

 

กลุ่มทักษะภาษาฯ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. ๑.นางสาวนันทกานต์

สุงชัยภูมิ

๑.นางสาวปวีณา  ศรีคุณโน เหรียญทอง
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส. ๑.นางสาวกัญญภัสสร์ แสนทวีสุข เหรียญทองแดง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธไม่แยกระดับ ๑.นางสาวสุภาพร  โชฏก

๒.นางสาวศิริกาญจนา ตาติจันทร์

๓.นางสาวณัฐพร  หนูดี

   ๑.นางบุญญาพร  มหาฤทธิ์ เหรียญทอง
ประเภทกีฬา -วอลเลย์บอล ชาย ๑.นายอัษฏา  นานาวัน

๒.นายธงไชย จอดพรม

๓.นายนิติธรรม ศิรทรัพย์ไพสิฐ

๔.นายธวัชชัย พาภิรมย์

๕.นายจิรวัฒน์ อ่อนไชยเวียง

๖.นายณัฐพงษ์ ภูดินดาน

๗.นายธนกฤต  บุญโต

๘.นายเจษฏากร พรมสอน

๙.นายทักษ์ดนัย  จอมทอง

๑๐.วุฒิชัย  สีหาตา

๑๑.นายอติรุจ  ศรีวรมย์

       ๑.นายอาทิตย์  นาเลิง เหรียญเงิน