ประกาศ

ให้นักศึกษาทุกระดับชั้น  ทุกสาขาวิชา ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา  2561 สามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ในระหว่างวันที่  1-17 มีนาคม 2562

ที่ห้องวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 1  ในเวลาทำการ (08.30 – 16.00 น.) . หรือ สอบถามได้ที่ 043 – 222781

 

 

หมายเหตุ – ค่าหน่วยกิตลงทะเบียนแต่ละระดับชั้นสามารถสอบถามได้ที่ห้องวิชาการ