วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดขอนแก่น

ประกาศไปยังนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

เวลา  08.00 น.     เริ่มปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง