วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ตลอดกิจกรรมทางวิทยาลัยฯได้แนะนำองค์ความรู้ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในรั้วของสถาบันการศึกษาและสอดแทรกสาระเรื่องการเรียนอย่างไรให้เป็นคนดีและเก่ง ทั้งภาคเช้าและช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมประภากรอนุสรณ์ ชั้น 5 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562