ชื่อ – นามสกุล น.ส.ญาณิศา ภักดิ์โพธิ์
ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
ช่องทางติดต่อ yanisa_manager@netc.ac.th