คณะกรรมการกองอำนวยการ

สุตมิตร
ลีลานนท์
คงคาชาติ
สิทธิการ
ลิ้มไพบูลย์
แสงกระจ่าง
ชุมแวงวาปี
ภู่น้อย
กองเงิน
มหาฤทธิ์
ชาญปรีชารัตน์

สาขาวิชาการตลาด

สุตมิตร
บุ่งเสน่ห์
เพิ่มยินดี

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-คอมพิวเตอร์กราฟิก

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-เทคนิคการผลิต

สิทธิการ
หิรัญนุเคราะห์
รอดโฉมฉิม
เพียสักขา
พันธ์ศรี

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา

วงษ์พรหม
มูลอำมาตย์

สาขาวิชาช่างยนต์

วงษ์ปัจฉิม
พูลผล
ซุยมาเมือง
สุวัฒน์ศรีสกุล

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ลิ้มไพบูลย์
อินทร์หอม
ไกรยะรัตน์
เปราะสะเกษ
ขาวพรมรินทร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วงศ์ปัจฉิม
ม่วงภูเขียว

หมวดวิชาชีพพื้นฐาน

หมวดวิชาทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต

สุวรรณธาดา
ชัชวาลย์
เพลงอินทร์
ทัพซ้าย

หมวดวิชาภาษาและการสื่อสาร

บุคลากรทาการศึกษา

บุคลากรทั่วไป