ประชุมโครงการนำร่องสถาบันต้นแบบสร้าง “สุภาพชนคนอาชีวะ”


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนคณาจารย์เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

และสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการนำร่องสถาบันต้นแบบสร้าง “สุภาพชนคนอาชีวะ”Author : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น