เวทีเสวนา”ประสบการณ์ผลิตคนคุณภาพสู่สถานประกอบการ”


วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ตัวแทนคณะอาจารย์และตัวแทนนักศึกษา(อวท.)
ได้เข้าร่วมเวทีเสวนา”ประสบการณ์ผลิตคนคุณภาพสู่สถานประกอบการ”
โครงการนำร่องสุภาพชน คนอาชีวะ ของศูนย์คุณธรรมองค์การมาหาชน
ณ โรงแรมอเวนี่ จังหวัดขอนแก่นAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น