คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้จัดการ และผู้รับใบอนุญาต

นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์


ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
โทรศัพท์: 043-222781
อีเมล: admin@netc.ac.th
คุณธีระ บัณฑวรรณ

คุณธีระ บัณฑรวรรณ


ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
โทรศัพท์: 043-222781
อีเมล: admin@netc.ac.th
อาจารย์สมใจ คงคาชาติ

อาจารย์สมใจ คงคาชาติ


ผู้อำนวยการวิทยาลัย
โทรศัพท์: 043-222781
อีเมล: admin@netc.ac.th
ดร.ชาญณรงค์ พลเยี่ยม

ดร.ชาญณรงค์ พลเยี่ยม


รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนและพัฒนา
โทรศัพท์: 043-222781
อีเมล: admin@netc.ac.th
อาจารย์พรรัตน์  แสงกระจ่าง

อาจารย์พรรัตน์ แสงกระจ่าง


รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์: 043-222781
อีเมล: admin@netc.ac.th
อาจารย์สุรชัย  นาสวน

อาจารย์สุรชัย นาสวน


รองผู้อำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์-แนะแนว
โทรศัพท์: 043-222781
อีเมล: admin@netc.ac.th