หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขางานยานยนต์ – ช่างยนต์
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง – ไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาช่างกลโรงงาน – ช่างกลโรงงาน
 • สาขาช่างก่อสร้าง – ก่อสร้าง
 • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ – อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาการตลาด – การตลาต
 • สาขาการบัญชี – บัญชี
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ – คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานแอนิเมชั่น
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาก่อสร้าง – เทคนิคก่อสร้าง
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง – ไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาอิเล็กทรอนิกส์ – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • สาขาเครื่องกล – เทคนิคยานยนต์
 • สาขาเทคนิคการผลิต – เครื่องมือกล
 • สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ – คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 • สาขาโยธา – โยธา
 • สาขาไฟฟ้ากำลัง – เครื่องกลไฟฟ้า
 • สาขาการตลาด – การตลาด
 • สาขาการบัญชี – การบัญชี
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ – สาขางานการพัฒนาโปรแกรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก – สาขางานแอนิเมชั่น
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร