กองทุนกู้เยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคปกติ ทุกสาขาวิชา สามารถกู้ยืมเงินจาก “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” หรือ “กยศ.” ได้ 100% โดย กยศ. จะช่วยในเรื่องของค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงค่าครองชีพในแต่ละเดือนให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. เพื่อเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนด้านโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย อีกทั้งยังแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินให้แก่ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเล่าเรียนอีกด้วย ผู้ที่สามารถกู้ยืม กยศ. ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างไปดูรายละเอียดกัน

คุณสมบัติผู้กู้ กยศ.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ลิงค์

หลักเกณฑ์พิจารณา

งานกองทุนวิทยาลัย

อาจารย์เกรียงศักดิ์ นีสันเทียะ
ฝ่ายกองทุน กยศ. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตึกอำนวยการ (อาคาร 1) ชั้น 2  โทร.043-222-781
หรือติดต่อทางเพจ Facebook กยศ.เทคโนภาคฯ ขอนแก่น