คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
นายธีระ บัณฑรวรรณ
ประธานกรรการบริหาร
ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข
ผู้อำนวยการ
ดร.ชาญณรงค์ พลเยี่ยม
ที่ปรึกษา
นายอุดม ลิ้มไพบูลย์
รักษาการรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นายภิเษกสิทธิ์ ชุมแวงวาปี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
ดร.มงคลชัย คงคาชาติ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนและพัฒนา
นางพรรัตน์ แสงกระจ่าง
หัวหน้าฝ่าย
ทะเบียน / นายทะเบียน
นายวิชยุตศ์ บัณฑรวรรณ
หัวหน้าฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ / ผู้ดูแลระบบSISA