คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ
นายธีระ บัณฑรวรรณ
ประธานกรรการบริหาร
ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข
ผู้อำนวยการ
นายอุดม ลิ้มไพบูลย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นายภิเษกสิทธิ์ ชุมแวงวาปี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
ดร.มงคลชัย คงคาชาติ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนและพัฒนา
นางพรรัตน์ แสงกระจ่าง
หัวหน้างาน
ทะเบียน / นายทะเบียน