ที่ตั้งและการติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งอยู่เลขที่ 200  ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแแก่น  40000
โทรศัพท์ 043-222-781 หรือ โทร.083-215-9070
ติดต่อภายใน ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โทร.043-222-781 ,043-324-784 หรือ โทร.083-215-9070
ฝ่ายกองทุนกู้ยืม กยศ. ตึกอำนวยการ ชั้น 2
สหการวิทยาลัย  ตึกอำนวยการ ชั้น 1
ฝ่ายการเงิน  ตึกอำนวยการ ชั้น 2 (งานการเงินและชำระค่าธรรมเนียม) โทร.043-222-781 กด 12
สำนักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โทร.043-222-781 กด 13
ฝ่ายวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 1 หลังตึกอำนวยการ (งานวิชาการและเทียบโอน) โทร.043-222-781 กด 14
สำนักทะเบียนและวัดผล อาคาร 10 ชั้น 1 หลังตึกอำนวยการ (งานทะเบียนและวัดผล) โทร.043-222-781 กด 15 หรือ โทร.088-5518179
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา อาคาร 7 (งานกิจการนักศึกษาและงานช่วยเหลือ) โทร.043-222-781 กด 16
ติดต่อเพื่อเยี่ยมชมวิทยาลัย
สำหรับบุคคลทั่วไปติดต่อเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ เวลา 08.30 – 16.30 น. (จันทร์ – ศุกร์) โทร.043-222-781
หรือ โทร.085-465-7600 (ดร.มงคลชัย) / โทร.093-068-6644 (อ.บุญญาพร) / โทร.064-325-3999 (อ.อาทิตย์)
อีเมล [email protected] , [email protected]