ประวัติวิทยาลัย

ข้อมูลวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยาลัยแห่งคุณภาพและดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการสร้างเยาวชนด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีชื่อเสียงมานานร่วมกว่า 5 ทศวรรษ ก่อตั้งโดย ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ และ ดร.มังกร ภักดิ์โพธิ์ บนเนื้อที่ 30 ไร่ เลขที่ 200 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังวัดขอนแก่น เดิมชื่อ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับอนุญาตให้เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา

ปัจจุบันสานต่อเจตนารมณ์ โดย นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้บริหารยุคใหม่ วิสัยทัศน์ก้าวไกล สู่สากล พร้อมด้วยคณะกรรมการการบริหารวิทยาลัยมืออาชีพ ในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไม่หยุดนิ่ง มีผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทานสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาดีเด่น 3 สมัยต่อเนื่อง จากกระทรวงศึกษาธิการ

ความเป็นมา

 • ปีการศึกษา 2522 ทางโรงเรียนได้เพิ่มแผนกการเรียนการสอนระดับ ปวช. แผนกพาณิชยการ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาการเลขานุกร
 • ปีการศึกษา 2523 ทางโรงเรียนได้ขยายระดับการศึกษาให้สูงขึ้น โดยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับ ปวส. แผนกช่างยนต์ และในปีการึกษานี้ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก โรงเรียนช่างกลภาคตะวันออเฉียงเหนือ เป็น โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออเฉียงเหนือ
 • ปีการศึกษา 2524 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาการเลขานุการ
 • ปีการศึกษา 2525 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. และได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาการเงินการธนาคาร
 • ปีการศึกษา 2526 โรงเรียนไดรับอนุญาตให้เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และระดับ ปวช สาขาวิชาการบัญชี และสาขาเทคนิคการตลาด
 • ปีการศึกษา 2527 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดการสอนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง – โยธา
 • ปีการศึกษา 2535 ได้รับรางวัลพระราชทาน ครั้งที 1
 • ปีการศึกษา 2537 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างช่างกลโรงงาน และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปีการศึกษา 2539 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • ปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และด้รับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 2
 • ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ปีการศึกษา 2544 ได้รับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 3 และโล่รางวัลพระราชท่นการจัดการศึกษาอุดมศึกษาได้คุณภาพดีเยี่ยม
 • ปีการศึกษา 2554 ทางโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปัจจุบัน
 • ปีการศึกษา 2560 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา และในระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา