รวมเพจสาขาวิชา

📌รวมเพจสาขาวิชาใน วิทยาลัยเทคโนภาคฯ (NET College)

สาขาวิชาการบัญชี
👉https://web.facebook.com/profile.php?id=61551934914155

สาขาวิชาการตลาด
👉https://web.facebook.com/profile.php?id=100057246416845

สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
👉https://www.facebook.com/CompNETC

สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา (สโมสร KDC Neu&NET Football And Futsal Club Khon Kaen)
👉https://www.facebook.com/NEUandNET

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
👉https://www.facebook.com/profile.php?id=100063618353686

สาขาวิชาช่างยนต์-เทคนิคเครื่องกล
👉https://www.facebook.com/profile.php?id=100093820993535

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
👉https://www.facebook.com/profile.php?id=61551844559690&mibextid=ZbWKwL

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-เทคนิคการผลิต
👉https://www.facebook.com/profile.php?id=61551569357688&mibextid=ZbWKwL

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
👉https://www.facebook.com/profile.php?id=100065165823840&mibextid=ZbWKwL