นายธรรมรัตน์ จงเจริญสุข
นายกองค์การ
นายธนากร วิเชียรพันธ์
รองนายกองค์การ
นางสาวพิมพิสา ธนภูมิชัย
เหรัญญิก
นาย ลาภศักดิ์ ลาภปรากฏ
ปฏิคม
นางสาวกนกพร ยืนยาว
นายทะเบียน
นางสาวจินตนา เพชรล้ำ
ประชาสัมพันธ์
นางสาวเปรมศินี ถากง
เลขานุการ
นางบุญญาพร มหาฤทธิ์
ครูที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

 • นายขัตติยะ สำราญวงษ์
 • นางสาวจิรนันท์ เบ้าเศษ
 • นายวัชรินทร์ แก้วแกาบิน
 • นายธีระวัฒน์ เจริญเชื้อ
 • นายวีรวัฒน์ โตทิม
 • นางสาวกนกอร สีดาน้อย
 • นางสาวกนกพร สีดาน้อย
 • นายกันตภณ วรรณศิลป์
 • นายวรากร ภาคภูมิ
 • นางสาวปาริชาติ ทวยทา
 • นายวิสิทธิ์ โฮมละคร
 • นางสาวสุชานรี นิสัยกล้า
 • นายชุติพนธ์ บุญเรือง
 • นางสาวณัฐสินี เครือวัลย์
 • นายสหรัฐ สารีพิมพ์