วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งผลิตผู้เรียนให้มีความรู้จริง เชี่ยวชาญจริง ทำได้จริง ทำได้ดี มีความคิดแบบบูรณาการ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้จริง เชี่ยวชาญจริง ทำได้จริง มีความคิดแบบบูรณาการด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและยุคลากรที่มีคุณภาพ
 2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตสาธารณะ
 3. พัฒนาบุคลากรอย่างมีทิศทาง ให้มีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะทางด้านการบริการและติดตามดูและนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพร้อมทำงานได้ดีในโลกของการเปลี่ยนแปลง
 5. ทำให้วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคม
 6. สนับสนุนให้วิทยาลัยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี

  อัตลักษณ์

  เก่งจริง ทำงานได้จริง อย่างมีคุณธรรม ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

  เอกลักษณ์

  วิทยาลัยแห่งคุณภาพ

  ปรัชญา

  คุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ

  • คุณวุฒิ : ความรู้ที่ผู้จบการศึกษาจะได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ซึ่งแสดงถึงความรู้ ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพ โดยนักศึกษาเกิดทักษะและมีความรู้ความสามารถแต่ละสาขา สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข
  • คุณธรรม : การประพฤติปฎิบัติในสิ่งที่ดีงาม ได้แก่ การทำความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความอดทน และความรับผิดชอบ การทำความดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกับสังคมได้ ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
  • คุณภาพ : ความสามารถและทักษะวิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของสังคม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  สัญญลักษณ์

  เป็นรูปของฟันเฟืองมีจำนวน 32 ฟัน หมายถึง ช่างอุตสาหกรรม ที่มีการทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ขยายความ รูปฟันเฟืองล้อมรอบภายในมีรูปวงกลม 2 วง ระหว่าง 2 วงนั้น มีตัวหนังสือ ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ภายในเป็นส่วนครึ่งวงกลมด้านบนเป็นภาษาไทย และครึ่งวงกลมด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ NORTH EASTERN TECHNOLOGICAL COLLEGE
  ภายในวงกลมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

  • ส่วนที่ 1 ส่วนบนเป็นรูปรถยนต์ และรถแทรกเตอร์ หมายถึงรถยนต์
  • ส่วนที่ 2 ส่วนล่างด้านซ้ายเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง หมายถึง ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ส่วนที่ 3 ส่วนล่างด้านขวาเป็นรูปเรือสำเภา หมายถึง พานิชยกรรมและบริหารธุรกิจ
  • ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มเติม ได้แก่ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต

  อักษรย่อ

  • สำหรับภาษาไทย : ว.ภ.ภ
  • สำหรับภาษาอังกฤษ : N.E.T.

  สีประจำวิทยาลัย

  • เลือดหมู หมายถึง ช่างอุตสาหกรรม
  • เหลือง หมายถึง สีประจำจังหวัด คือ สีของดอกคูณ
  • ฟ้า หมายถึง พาณิชยการและบริหารธุรกิจ

  ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

  ต้นเฟืองฟ้า ซึ่งหมายถึง ความเป็นสิริมงคล ค้ำจุนให้กิจการวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า ยั่งยืน และมีความมั่นคงสืบต่อไป