เครื่องแบบนักศึกษาปกติ ระดับ ปวช.

เครื่องแบบนักศึกษาปกติ ระดับ ปวส.

เครื่องแบบฝึกปฏิบติการนักศึกษา ระดับ ปวช. / ปวส.

เครื่องแบบสันทนาการนักศึกษา ระดับ ปวช. / ปวส.