พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

   เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีประธานในพิธี ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ตามมาตรการที่ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่นให้แนวทางและข้อปฏิบัติไว้ทุกกระบวนการ โดยในปีการศึกษานี้ได้เปลี่ยนสถานที่จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรจากเดิมที่ห้องประชุมประภากร 2 อาคาร 8B มาเป็นรูปแบบ New Normal พื้นที่เปิดครั้งแรก ภายในโดมอเนกประสงค์