Q&A ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมแสดงความยินดี พิธีมอบประกาศนียบัตร 2564 เทคโนภาคฯ ขอนแก่น

Q&A ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมแสดงความยินดี พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19