ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมูลนิธิยกระดับการศึกษา

โครงการทุนการศึกษาสร้างคนดีสู่สังคม โดยมูลนิธิยกระดับการศึกษา
สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิยกระดับการศึกษา มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมดี แต่ฐานะทางครอบครัวยากจนพิเศษ และขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการศึกษานำไปประกอบอาชีพและ “เป็นคนดีสู่สังคม”
นักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติตามประกาศวิทยาลัยฯ ที่ 004/2565
สมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565