พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในช่วงเวลาประมาณ 08.30 น. ได้มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย บริเวณหน้าวิทยาลัย และเข้าสู่พิธีไหว้ครูภายในโดมอเนกประสงค์ตามลำดับ ทั้งนี้หลังจากพิธีไหว้ครูเสร็จสิ้น ได้มีตัวแทนคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักศึกษา นำขนมและผลไม้ที่ได้รับบริจาคจากครูและบุคลากรภายในวิทยาลัย ไปส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์ทางสังคม ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาขอนแก่น และโรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น

ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ | แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก-ดิจิทัลกราฟิก (ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/39Nu0wX)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 | แผนกวิชาการบัญชี (ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3u1vzyd)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 | แผนกวิชาการตลาด (ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3neTCWF)

ประเภทความคิดสร้างสรรค์
รางวัลชนะเลิศ | แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3OiWuxO)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 | แผนกวิชาช่างกลโรงงาน-เทคนิคการผลิต (ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3ndmtdQ)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 | แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา (ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3xRCoDR)