ค่ายแกนนำสุภาพชน คนเทคโนภาคฯ 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เทคโนภาคฯ ขอนแก่น) ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำสุภาพชน คนเทคโนภาคฯ” สู่สถานศึกษาคุณธรรม ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 โดยได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเข้าสู่การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ การเสียสละ และการทำงานเป็นทีม รวมถึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงงานสถานศึกษาคุณธรรม ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยให้เด่นชัด และขับเคลื่อนสถานศึกษาไปสู่สถานศึกษาคุณธรรม

ที่ชื่อ-นามสกุลระดับชั้นประเภทวิชาสาขาวิชาดาวน์โหลดวุฒิบัตร
1นางสาว กุลธิดา กุลวัฒน์ปวช.1พาณิชยกรรมการบัญชีคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
2นางสาว ณัฐกานต์ ไทยน้อยปวช.3พาณิชยกรรมการบัญชีคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
3นางสาว พัสวดี หิตะวันปวช.3พาณิชยกรรมการบัญชีคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
4นางสาว ชลดา คำบุดดาปวช.3พาณิชยกรรมการบัญชีคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
5นางสาว จิรนันท์ เบ้าเศษปวส.1บริหารธุรกิจการบัญชีคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
6นางสาว พิมพิสา ธนภูมิชัยปวส.1บริหารธุรกิจการบัญชีคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
7นางสาว ธนัญญา วงศ์วรรธณ์กุลปวช.1ศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
8นางสาว กนกพร สีดาน้อยปวช.2ศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
9นางสาว กนกอร สีดาน้อยปวช.2ศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
10นางสาว มณฑิตา บุญขันธ์ปวส.1ศิลปกรรมดิจิทัลกราฟิกคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
11นาย ธรรมรัตน์ จงเจริญสุขปวส.1บริหารธุรกิจการตลาดคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
12นางสาว สุภัสสร ไชยเวทย์ปวช.2อุตสาหกรรมช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์คลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
13นางสาว เปรมศินี ถากงปวส.1อุตสาหกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
14นาย ภูมิภัทร แก้วสาระภูปวช.1อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
15นาย ณัฐวีร์ รอบรู้ปวช.1อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
16นางสาว อัญศิริ ทัดไธสงค์ปวช.3อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
17นางสาว นิภาพร สิงห์แก้วปวช.1อุตสาหกรรมช่างยนต์คลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
18นาย ธนากร วิเชียรพันธ์ปวส.1อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
19นาย ลาภศักดิ์ ลาภปรากฏปวส.1อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
20นาย พัฒษกร คงวิเศษปวช.1อุตสาหกรรมช่างยนต์คลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
21นาย ธวัชชัย ลาสอนปวช.2อุตสาหกรรมช่างยนต์คลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
22นางสาว กัญญาวีร์ ใจเพียรปวช.2อุตสาหกรรมช่างก่อสร้างคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
23นางสาว อรัญญา สุคำปวช.1อุตสาหกรรมช่างก่อสร้างคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
24นาย ธนศักดิ์ ฉันทลิขิตสกุลปวส.1อุตสาหกรรมโยธาคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
25นาย ธนศักดิ์ สีท้าวปวช.1อุตสาหกรรมช่างกลโรงงานคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
26นาย ธนากร เขียวอ่อนปวช.3ศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
27นางสาว วาสนา ศรีทาปวช.2พาณิชยกรรมการบัญชีคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
28นาย พสิษฐ์ ขุนศรีปวช.2อุตสาหกรรมช่างยนต์คลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
29นาย ชินาธิป สายปัญญาปวช.1ศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
30นาย กันตภน วรรณศิลป์ปวส.1อุตสาหกรรมไฟฟ้าคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
31นางสาว วันวิสาข์ ชัยบุญปวช.3พาณิชยกรรมการบัญชีคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
32นาย ไชยา นาน้อยปวส.1อุตสาหกรรมไฟฟ้าคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
33นาย วิสิทธิ์ โฮมละครปวช.2ศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
34นาย กฤษตานนท์ ศิริสกุลปวช.2ศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร
35นาย สหรัฐ สารีพิมพ์ปวส.1อุตสาหกรรมไฟฟ้าคลิกเพื่อดาวน์โหลดวุฒิบัตร