มูลนิธิยกระดับการศึกษา สอนอาชีพน้องๆ ร.ร.ชุมชนบ้านท่าพระ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าจัดกิจกรรมสอนวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษา โดยมูลนิธิยกระดับการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้มีการจัดหลักสูตรระยะสั้นด้านทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองเรียนรู้และสัมผัสกับการเรียนด้านสายอาชีพมากขึ้น เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในการตั้งเป้าหมายด้านการศึกษาและเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เกิดทักษะความสามารถด้านวิชาชีพพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้