ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (พหุปัญญาและบูรณาการ) รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (พหุปัญญาและบูรณาการ) รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (สพป.ขก.เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

  ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการให้เต็มศักยภาพ ซึ่งมีจำนวนฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้หุ่นยนต์ ฐานการเรียนรู้สติ๊กเกอร์ไลน์ ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และฐานภาษาไทย โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดค่ายวิชาการในครั้งนี้ 2 ฐาน ได้แก่ ฐานหุ่นยนต์ และฐานสติ๊กเกอร์ไลน์