จัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โดยได้เชิญวิทยากรภายนอกผู้มีองค์ความรู้เข้ามาอบรม เพื่อพัฒนาเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนและวิธีการดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ที่ถูกต้อง ทั้งในระดับสถานศึกษา และชมรมวิชาชีพ โดยมีตัวแทนคณะอาจารย์และนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้