อบรม “โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล” จากสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ตัวแทนคณะครูและนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้” ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย ชาติไทยเจริญ เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ (Digital Content Learning)