วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 เชิญให้เป็นวิทยากรใน “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม” ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ เพื่อนำไปสู่โรงเรียนคุณธรรม