นักศึกษาเทคโนภาคฯ เข้าร่วมพิธีตักบาตรเทโว ประจำปี 2565

ตัวแทนคณาจารย์และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในพิธีตักบาตรเทโว วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี บึงแก่นนคร เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป