นายก อวท.วิทยาลัยฯ ปี 66 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประชาสัมพันธ์ อวท.จังหวัดขอนแก่น

มื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะดำเนินการ อวท.ประจำปีการศึกษา 2565 , 2566 และครูที่ปรึกษา อวท.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ นายก อวท.วิทยาลัยฯประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประชาสัมพันธ์ อวท.ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น