ประกาศ วิทยาลัยฯ ปิดสถานศึกษาในรูปแบบการเรียน Onsite เนื่องด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับที่ 21/2565
เรื่อง ปิดสถานศึกษาในรูปแบบการเรียน Onsite เนื่องด้วยเหตุพิเศษ