ผู้บริหาร ครู และบุคลากร เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ร่วมรับรางวัลใน งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับรางวัล ผู้บริหาร ครู และบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เนื่องใน “วันครู” ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

๑.ผู้บริหารดีเด่น จำนวน ๒ ท่าน
๑. ดร.มงคลชัย คงคาชาติ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
๒. นายอุดม ลิ้มไพบูลย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

๒.บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (สายสนับสนุน) จำนวน ๒ ท่าน
๑. นายสาโรจน์ ปุ้งมา ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
๒. นายธนากร ผาจวง ตำแหน่ง ธุรการ

๓.ครูผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน ๑๒ ท่าน ดังนี้

๓.๑ ครูผู้มีผลงานดีเด่น ด้านวิชาชีพและวิชาการ จำนวน ๗ ท่าน
๑. นางรุ่งอรุณ รังคะวงษ์
๒. นางสาวนันทิยา เพิ่มยินดี
๓. นายสุรสิทธิ์ หิรัญนุเคราะห์
๔. นายสิทธิพงษ์ ซุยมาเมือง
๕. นายนณิพงษ์ สีแดง
๖. นางรัชดา อุปชิต
๗. นายอิทธิพล ชัชวาลย์

๓.๒ ครูผู้มีผลงานดีเด่น ด้านผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ ท่าน
๑. นายศุภกิจ วงศ์ปัจฉิม
๒. นางสาวชุติมันต์ ทะสูง

๓.๓ ครูอาชีวะผู้มีอุดมการณ์ จำนวน ๑ ท่าน
๑. นางสาวอรอนงค์ มณีเรือง

๓.๔ ครูผู้มีผลงานดีเด่น ด้านบริการสังคม ชุมชน จำนวน ๑ ท่าน
๑. นายธีรพันธ์ ขาวพรมรินทร์

๓.๕ ครูดีเด่น ด้านการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมพอเพียง จำนวน ๑ ท่าน
๑. นางสุกัญญา เพลงอินทร์