กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้ ในช่วงเช้าได้มีพิธีขอขมากรรมจากครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา และพิธีบายศรีสู่ขวัญ และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมรับฟังบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญญาตรี จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรับฟังบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน” จากหัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่าน video conference และได้มีการซ้อมการรับประกาศนียบัตร ครั้งที่ 1