การอบรม “โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา”

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.) สำนักงานภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้จัดกิจกรรมการอบรม ภายใต้ “โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้และบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา” ให้กับตัวแทนแกนนำ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมประภากร 1 อาคาร 8A ชั้น 5