อบรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) โดยได้เชิญวิทยากรภายนอกผู้มีองค์ความรู้เข้ามาอบรม เพื่อพัฒนาเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแบบแผนและวิธีการดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ที่ถูกต้อง ทั้งในระดับสถานศึกษา และชมรมวิชาชีพ โดยมีตัวแทนคณะอาจารย์ ประธานชมรมวิชาชีพ รองประธานชมรมวิชาชีพ และเลขานุการแต่ละชมรมวิชาชีพ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้